Platformy dla niepełnosprawnych – pytania i odpowiedzi

1. Likwidacja barier architektonicznych

Podnośniki pionowe,  (platformy ) stanowią ogromne ułatwienie zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i dla ich opiekunów. Tego rodzaju urządzenia mogą być montowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, gwarantując swobodę poruszania, maksimum komfortu oraz przede wszystkim wygodny dom dla każdego domownika, bez wyjątku.

Pomimo faktu, iż są to urządzenia od lat występujące w niezmienionejwinda dla niepełnosprawnych, podnośnik dla niepełnosprawnych formie na rynku to nasze platformy ulegają ciągłym zmianom i udoskonaleniom. Jako pierwsi zastosowaliśmy i opatentowaliśmy w naszych urządzeniach mikroprocesorowy system sterowania platformami co zdecydowanie wpływa na krótki czas ich serwisowania poprzez łatwy sposób diagnozowania problemu. Podnośniki pionowe, (platformy ) dla osób niepełnosprawnych stanowią dość popularne urządzenia, które z reguły znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie było możliwości wybudowania odpowiedniego podjazdu.

Większość domów jedno czy wielorodzinnych jest budowana w ten sposób, że na piętro można dostać się wyłącznie za pomocą schodów. Wcale nie musi to jednak oznaczać, że w przypadku, gdy zamieszka z nami osoba z obniżoną sprawnością ruchową, będzie mogła korzystać tylko z połowy domu. Rozwiązaniem może okazać się nowoczesna winda, platform pionowa, zaprojektowana w ten sposób, by zmieścić się w każdej domowej przestrzeni. W ciągu kilkunastu lat istnienia naszej firmy zrealizowaliśmy setki projektów na ternie całej Polski i poza jej granicami. Pomimo, że owe realizacje wydają się być podobne to praktycznie każde zamówienie jest nieco inne.

Platformy dla niepełnosprawnych doskonale spisują się w obiektach służby zdrowia, szkołach, budynkach mieszkalnych. Konstrukcja i sposób montażu sprawiają, że platformy pionowe są wyjątkowo przydatne do instalowania w już istniejących i zagospodarowanych budynkach, ponieważ instalacja nie wymaga żadnych prac adaptacyjnych poza doprowadzeniem zasilania 230 lub 380 V.

Zgodnie z europejskimi przepisami  platforma dźwigowa wyposażona jest w przyciski sterujące  wymagające stałego nacisku w celu poruszania się. Każdy przystanek wyposażony jest w kasetę wezwań. Dla ułatwienia korzystania z dźwigu osobom na wózkach, pulpit sterujący umieszczony jest na odpowiedniej wysokości  i wyposażony jest w uchwyt.
Podświetlony pulpit sterujący wyposażony jest w przycisk stop i przycisk wzywania pomocy.

Kładziemy duży nacisk na ergonomie naszych urządzeń oraz ich wysoką bezawaryjność. Dzięki zastosowaniu w naszych platformach systemu automatycznego awaryjnego opuszczania (AES) osoba „uwięziona” w koszu może zostać szybko uwolniona nawet w przypadku braku zasilania. W przypadku przerwy w dostawie prądu automatycznie włącza się zasilanie awaryjne z akumulatora, pozwalające zjechać na najbliższy przystanek lub sprowadzenie windy na przystanek za pomocą korby. Może to zrobić każda poinstruowana osoba.

2. Procedura sporządzania oferty

Po otrzymaniu od Państwa zapytania staramy się ustalić szczegóły miejscaoferta montażu tak, by jak najlepiej przygotować wycenę urządzenia. Nasze pytania dotyczą zarówno miejsca montażu jak i osoby, dla której urządzenie będzie przeznaczone. Taki wywiad skutkuje sporządzeniem kosztorysu, który przesyłamy Państwu drogą mailową lub też pocztą tradycyjną wedle potrzeby.

 • Aby przygotować ofertę na zakup podnośnika pionowego, potrzebujemy znać wysokość podnoszenia, czyli różnicę poziomów między dolnym a górnym przystankiem oraz czy będzie to wersja kątowa czy też przelotowa (chodzi tu o usytuowanie wjazdów na urządzenie).Bardzo przydatne będą zdjęcia, rzuty oraz rysunki. Na cenę wpływa także – w już nieco mniejszym stopniu – sposób zasilania oraz wiele innych detali.
 • Po otrzymaniu materiałów wykonujemy kalkulację i przygotowujemy ofertę na zakup wybranego urządzenia dla osób niepełnosprawnych.
 • Oferta, którą przygotowujemy dla Państwa jest dokumentem informacyjnym, który wykonujemy oczywiście nieodpłatnie. Oprócz kosztów, zawiera ona szereg informacji o wycenionym urządzeniu. Dzięki temu mogą Państwo zapoznać się z oferowanym urządzeniem. Wówczas, gdy zarówno rozwiązanie jak i cena są dla Państwa satysfakcjonujące możemy przystąpić do dalszych działań.
 • Dopiero akceptacja oferty wiąże się z rozpoczęciem realizacji projektu. Dla nas jest to sygnał, że jesteście Państwo zdecydowani i możemy podjąć dalsze działania. Sporządzamy wówczas umowę lub zlecenie montażu – jego podpisanie świadczy o gotowości do finalizacji usługi

3. Jak zasilany jest podnośnik pionowy Crea 300?

Podnośnik pionowy Crea 300 standardowo potrzebuje zasilania 3-fazowego (380 V). Istnieje jednak możliwość podłączenia go do zwykłego zasilania (230 V) po zastosowaniu falownika, który jest dostępny jako opcja dodatkowa do wyposażenia urządzenia

4. Ile miejsca potrzebuję, aby móc zamontować podnośnik pionowy?

winda dla niepełnosprawnych, podnośnik dla niepełnosprawnychNa rozmiar podnośników pionowych wpływa usytuowanie wejść na platformę – wersje kątowe są większe (wynika to z konieczności manewrowania wózkiem inwalidzkim na platformie:

 • wersja przelotowa: 1040 x 1200 mm
 • wersja kątowa: 1200 x 1400 mm

Wymiary podszybia powinny być min. 3 cm większe niż podane wymiary zewnętrzne podnośnika.

5. Czy podnośnik pionowy wymaga przygotowania odpowiedniego podłoża?

Podnośnik pionowy Crea 300 wymaga przygotowania odpowiedniego podłoża nieodkształcalnego, które zapewni stabilne posadowienie urządzenia. W związku z tym zaleca się wykonanie płyty fundamentowej – na Państwa prośbę możemy przesłać przykładowe wykonanie płyty fundamentowej według zaleceń producenta.

6. Dofinansowanie

Urządzenia znajdujące się w naszej ofercie podlegają dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Fundusz ten jest funduszem celowy, powołanym na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. z myślą o osobach niepełnosprawnych, których szeroko rozumiana rehabilitacje zawodowa i społeczna daje szansę na funkcjonowanie w społeczeństwie. Z tego względu Fundusz dofinansowuje likwidację barier architektonicznych i technicznych. Bariery architektoniczne są to wszelkie utrudnienia występujące w budynku o jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Z kolei bariery techniczne to wszelkie przeszkody jakie wynikają z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
Podstawowy katalog sprzętu urządzeń i robót z zakresu likwidacji barier architektonicznych i technicznych, jest dość szeroka i w szczególności dotyczy: zakupu, dostawy oraz montażu urządzeń: podnośnika pionowego, platformy przyschodowej, szyn najazdowych (nie wymaga montażu) oraz innych gwarantujących pokonywanie różnicy poziomów. Fundusz dofinansuje również zakup,podnośnika sufitowego, podnośnika wannowego oraz transportowo-kąpielowego.

pfronO dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które: mają trudności w poruszaniu się, są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym zamieszkują.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może być przyznawane co roku.
Dofinansowanie takie przysługuje osobom niepełnosprawnym, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty, bądź innego specjalisty, np. logopedy, psychologa. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
Uzyskanie dofinansowania na w/w bariery, jest możliwe przez złożenie odpowiedniej dokumentacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), zlokalizowanym w miejscu Państwa zameldowania. Istnieje również możliwość, niezależnego ubiegania się o dofinansowanie w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy, które również posiadają środki na pomoc osobom niepełnosprawnym.

dofinansowanieCo zrobić, aby otrzymać dofinansowanie? Procedura ubiegania się o dofinansowanie przebiega w kilku punktach, mianowicie:
złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami,

 • analiza formalna i merytoryczna wniosku przez pracownika MOPS lub PCPR,
 • wizja lokalna w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przeprowadzona przez pracowników PCPR lub MOPS,
 • informacja dla Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku wraz z określeniem dodatkowej dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji o wysokości dofinansowania,
 • analiza merytoryczna PCPR lub MOPS dostarczonej dokumentacji uzupełniającej przez Wnioskodawcę,
 • informacja końcowa o wysokości przyznanego dofinansowania,
 • podpisanie umowy między Wnioskodawcą a PCPR lub MOPS,
 • realizacja przedsięwzięcia (inwestycji),
 • zgłoszenie zakończenia prac,
 • dostarczenie do PCPR lub MOPS dokumentów rozliczeniowych (faktury),
 • wizja lokalna wykonanego przedsięwzięcia,
 • wypłata należnego dofinansowania
 •  informacja do osoby niepełnosprawnej o rozliczeniu umowy.

Złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami:

 • zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę likwidacji barier,
  potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o dochodach,
 • faktura pro-forma lub kosztorys na wnioskowany sprzęt przygotowany przez pracowników reedo

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub osoba ta była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby.

Maksymalna wysokość dofinansowania likwidacji w/w barier wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia,
nie więcej jednak niż wysokość 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.